Pomoc prawna w sprawach o likwidację polisolokaty

Około 8-10 lat temu, na mniejszą skalę też i dzisiaj, wiele ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych), banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Z uwagi na fakt, iż posiadanie polisolokaty związane jest z różnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w wielkim skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych środków jest nierówny – pokaźna ich część przeznaczona zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są na ogół niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami jest obarczona wyłącznie jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością ustaloną w umowie, na przykład co miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, iż w przypadku braku wpłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient otrzymuje nieznaczną część z funduszu, który dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, toteż nierzadko właściciele polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków zebranych dotychczas na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.